KAUBA TAGASTAMINE

1. Ostjal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Ostjale ei sobi, on Ostjal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Veloplusile tagastada (v.a punkti .7 alapunktides toodud Kauba puhul). Kaup peab olema komplektne (sisaldades kõiki tootepakendis olnud esemeid, sh. kaablid, kasutusjuhendid jm), kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Veloplusile saadetud kirjalikult Veloplusi postiaadressil või e-posti aadressil netipood@veloplus.ee 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba tagastamise soovist saab teatada ka kasutades vastavat vormi, kuid vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

2. Ostja peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Ostja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil.  Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui Kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik Kauba kasutamine, siis loetakse Kaup punkti 1 mõttes kasutamata Kaubaks, kui Kaup on selle esialgses komplektsuses ja omadustega nagu see oli Kauba kättesaamisel. Juhul, kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud, kaotab Ostja taganemisõiguse.

3. Ostja kannab talle üleantud Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).

4. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Ostja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Veloplusile õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Veloplusi vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

5. Kui Ostja on punkti 8.1 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Veloplus Ostja poolt tasutud ostuhinna, millest on Veloplusil õigus tasaarvestada ja maha arvata punktis 4. nimetatud Kauba väärtuse vähenemine ja punktis 8.6 nimetatud tagastamisele mittekuuluva kulu, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Veloplusile.

6. Kui Ostja on valinud Veloplusi poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veloplus Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Tagastusõigus ei kehti järgneva Kauba puhul, mis on valmistatud Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

8. Ostja poolt Müügitingimuste punktis 8.1. sätestatud korras Müügilepingust taganemise korral loetakse Ostja taganenuks ka sõlmitud Järelmaksu lepingust.

9. Ostja ei saa Müügilepingust taganeda Müügitingimustes sätestamata muudel juhtudel või tingimustel, v.a kui vastava taganemise õiguse näeb ette imperatiivne seaduse säte.

10. Punktides 1-2 toodud taganemisõiguse korral on Ostjal õigus vahetada Kaup mõne muu Veloplusi poolt müüdava Kauba vastu. Sellisel juhul Ostja ja Veloplus tasaarvestavad tagastatud Kauba eest tasutud summa ja uue Kauba müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt Müügilepingule.